6.11. Idiom Reduce

 • Reduce sequence using function

 • Built-in

>>> 1 + 2
3
>>> 1 + 2 + 3 + 4
10

6.11.1. Syntax

6.11.2. Problem

>>> def add(x, y):
...   return x + y
>>>
>>>
>>> DATA = [1, 2, 3, 4]
>>> result = 0
>>>
>>> for element in DATA:
...   result = add(result, element)
>>>
>>> print(result)
10

6.11.3. Solution

>>> from functools import reduce
>>>
>>>
>>> def add(x, y):
...   return x + y
>>>
>>>
>>> DATA = [1, 2, 3, 4]
>>>
>>> reduce(add, DATA)
10

6.11.4. Rationale

>>> from functools import reduce
>>> from operator import mul
>>>
>>>
>>> DATA = [1, 2, 3, 4]
>>>
>>> reduce(mul, DATA)
24
>>> from functools import reduce
>>>
>>>
>>> DATA = [1, 2, 3, 4]
>>>
>>> reduce(min, DATA)
1
>>> reduce(max, DATA)
4

6.11.5. Map Reduce

../../_images/idiom-reduce-mapreduce.gif

6.11.6. Assignments

Code 6.34. Solution
"""
* Assignment: Idiom Reduce Evaluate
* Type: class assignment
* Complexity: easy
* Lines of code: 2 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Define `result: int` with sum of `DATA`
  2. Note, that all the time you are working on a data stream
  3. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniuj `result: int` ze sumą z `DATA`
  2. Zwróć uwagę, że cały czas pracujesz na strumieniu danych
  3. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * sum(...)

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> assert isfunction(odd), \
  'Object `odd` must be a function'
  >>> assert isfunction(cube), \
  'Object `cube` must be a function'
  >>> assert result is not Ellipsis, \
  'Assign result to variable: `result`'
  >>> assert type(result) is int, \
  'Variable `result` has invalid type, should be int'

  >>> result
  1225
"""

def odd(x):
  return x % 2


def cube(x):
  return x ** 3


DATA = range(0, 10)
DATA = filter(odd, DATA)
DATA = map(cube, DATA)

# Calculate sum of DATA
# type: int
result = ...

Code 6.35. Solution
"""
* Assignment: Idiom Reduce Chain
* Complexity: easy
* Lines of code: 2 lines
* Time: 3 min

English:
  1. Define `result` with numbers from `range()`:
    a. from 0 (inclusive)
    b. to 10 (exclusive)
  2. Use `filter()` to get odd numbers from `result`
    (and assign to `result`)
  3. Use `map()` to cube all numbers in `result`
  4. Create `result: float` with arithmetic mean of `result`
  5. Do not use `lambda` expressions
  6. Note, that all the time you are working on one data stream
  7. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zdefiniu `result` z liczbami z `range()`:
    a. od 0 (włącznie)
    b. do 10 (rozłącznie)
  2. Użyj `filter()` aby otrzymać liczby nieparzyste z `result`
    (i przypisz je do `result`)
  3. Użyj `map()` aby podnieść wszystkie liczby w `result` do sześcianu
  4. Stwórz `result: float` ze średnią arytmetyczną z `result`
  5. Nie używaj wyrażeń lambda
  6. Zwróć uwagę, że cały czas pracujesz na jednym strumieniu danych
  7. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * type cast to `list()` to expand generator before calculating mean
  * `mean = sum(...) / len(...)`
  * TypeError: object of type 'map' has no len()
  * ZeroDivisionError: division by zero

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction

  >>> isfunction(odd)
  True
  >>> isfunction(cube)
  True
  >>> type(result) is float
  True
  >>> result
  245.0
"""

def odd(x):
  return x % 2


def cube(x):
  return x ** 3

data = range(0, 10)
data = filter(odd, data)
data = map(cube, data)

# Calculate mean
# type: float
result = ...


Code 6.36. Solution
"""
* Assignment: Idiom Reduce Impl
* Complexity: medium
* Lines of code: 4 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Write own implementation of a built-in `reduce()` function
  2. Define function `myreduce` with parameters:
    a. parameter `function: Callable`
    b. parameter `iterable: list | tuple`
  3. Don't validate arguments and assume, that user will:
    a. always pass valid type of arguments
    b. iterable length will always be greater than 0
  4. Do not use: map, filter, zip, enumerate, all, any, reduce
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Zaimplementuj własne rozwiązanie wbudowanej funkcji `reduce()`
  2. Zdefiniuj funkcję `myreduce` z parametrami:
    a. parameter `function: Callable`
    b. parameter `iterable: list | tuple`
  3. Nie waliduj argumentów i przyjmij, że użytkownik:
    a. zawsze poda argumenty poprawnych typów
    b. długość iterable będzie większa od 0
  4. Nie używaj: map, filter, zip, enumerate, all, any, reduce
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0
  >>> from inspect import isfunction
  >>> from operator import add, mul
  >>> assert isfunction(myreduce)

  >>> myreduce(add, [1, 2, 3, 4, 5])
  15

  >>> myreduce(mul, [1, 2, 3, 4, 5])
  120
"""

# Write own implementation of a built-in `reduce()` function
# Define function `myrange` with parameters: `function`, `iterable`
# type: Callable[[Callable, Iterable], Any]
def myreduce(function, iterable):
  ...